Château de Munsbach - Konferenz mam Dony Calmes - Gemeng Schëtter