Energiespuerkonzept a Solarkadaster Schëtter - Gemeng Schëtter