Generalversammlung vum Jugendhaus - Gemeng Schëtter