Kanner Second Hand Shop, Schëtter Nössmaart asbl - Gemeng Schëtter