Presentatioun Klimapakt Schëtter, Niederanven, Contern a Sandweiler - Gemeng Schëtter