Liesowend mam Pierre Puth a Paul Dahm - Gemeng Schëtter